La importància de la higiene en el transport d’aliments

La higiene en el transport d’aliments és de vital importància perquè tots els aliments arribin a les cases de forma òptima. Per això, el transport d’aquests productes està regulat per unes estrictes normatives que us expliquem a continuació. 

Normes d’higiene en el transport de productes peribles

1. Formació dels treballadors 

En moltes ocasions s’ha qüestionat si un transportista ha de formar-se i tenir alts coneixements sobre la higiene o manipulació d’aliments, doncs no entren en contacte directe amb els productes peribles. No obstant això, segons el Real Decret 202/2000, de l’11 de febrer, es considera manipuladors d’aliments “totes aquelles persones que, per la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei”. D’aquesta forma, tots els transportistes entren dins dels manipuladors d’aliments. 

Així doncs, la formació dels treballadors amb contacte directe amb aliments peribles, és de vital importància. Per això, els responsables de les empreses alimentàries han de garantir la formació i supervisió de la higiene alimentària

2. Disseny i manteniment dels vehicles

El disseny i fabricació dels vehicles encarregats de transportar la mercaderia perible és també un aspecte fonamental. Ha de tenir la forma necessària per permetre una neteja i desinfecció adequada. Així mateix, els contenidors s’han de fabricar amb materials que permetin mantenir els productes a la temperatura adequada, a més de poder controlar-la amb un termòmetre col·locat en un lloc visible per al conductor. També serà imprescindible assegurar el manteniment de la cadena de fred pel benestar dels aliments. 

Els contenidors dels vehicles han d’estar, en tot moment, en les condicions adequades per mantenir i protegir adequadament els aliments emmagatzemats per al seu transport. 

3. Neteja i desinfecció 

Els contenidors dels vehicles en el transport d’aliments han d’estar en tot moment nets i desinfectats per protegir els productes de la contaminació, evitant així, el seu deteriorament. 

Cada vegada que es carregui el camió, o quan es finalitzi la descàrrega del dia, s’ha de realitzar una correcta neteja i posterior desinfecció del vehicle. Per això, s’hauran d’utilitzar productes autoritzats i ho farà el personal responsable per a tal tasca. 

4. Control de plagas

Existeixen certs animals que poden contaminar els aliments. Per això, el control de les plages és fonamental en el transport perque aquests no puguin accedir a les caixes dels vehicles. 

Es considera plaga a la presència d’animals que viuen en o dels aliments que poden produir una alteració o contaminació d’aquests, arribant, fins i tot, a ser perjudicials per al consum. Aquests animals solen ser destructius i provoquen problemes sanitaris, laborals i econòmics. 

Els principals animals que formen plagues en la indústria alimentària són: rosegadors, insectes i aus. 

5. Buenas prácticas en la manipulación de alimentos

Els aliments s’han de protegir davant de qualsevol focus de contaminació que pugui fer-los no aptes per al consum o nocius per a la salut. Per això, s’han de col·locar i protegir de manera que es redueixi al màxim aquesta contaminació. Si es transporten diferents productes peribles (tenint les mateixes necessitats tèrmiques) s’hauran de separar de forma efectiva en recipients i/o caixes per al seu correcte emmagatzematge.

El transport de productes a granel en estat líquid, granulat o en pols, haurà de fer-se en contenidors especials. El transport d’aliments amb necessitats de refrigeració o congelació, es farà a les temperatures màximes establertes. Alguns dels aliments que necessitin refrigeració i la seva correcta temperatura són: 

 • Cremes congelades -20 °C 
 • Peixos, mol·luscs, crustacis congelats o ultracongelats -18 °C
 • Productes ultracongelats -18 °C 
 • Mantega congelada -10 °C 
 • Restes de productes congelats -12 °C 
 • Despulles vermelles + 3 °C 
 • Mantega +6 °C 
 • Productes de caça +4 °C 
 • Productes làctics refrigerats +4 °C
 • Carn i preparats de carn +7 °C 
 • Aus i conills +4 °C

6. Traçabilitat

La traçabilitat és cada un dels processos pels quals passa un producte des de la seva fabricació fins que s’entrega al consumidor final. En el sector de l’alimentació, la traçabilitat permet rastrejar tots els passos que ha recorregut un producte des del seu origen, transport i finalitzant en mans del consumidor final. Les empreses han d’assegurar la traçabilitat dels aliments en tot moment mitjançant procediments que els permeti anotar i guardar aquesta informació. 

A Transportfred som conscients de la importància de mantenir una correcta higiene dels productes, per això portem a terme tots i cada un dels punts explicats en aquest post. 

Call Now Button
Abrir chat